Samarbeidsrådet

Samarbeidsrådet er et bindeledd mellom Jarlsberg IKT og deltakerkommunene når det gjelder IKT-relaterte saker.

Samarbeidsrådet skal sørge for god informasjonsflyt og kommunikasjon mellom de involverte parter og har en rådgivende funksjon for Jarlsberg IKTs ledelse og styre. Rådet gir anbefalinger basert på kommunenes behov og strategiske målsetninger innenfor IKT-området. Samarbeidsrådet har hovedansvar for porteføljestyring innenfor IKT-området.

Samarbeidsrådet består av to representanter fra hver av de deltakende kommunene, samt daglig leder og administrasjonssjef i Jarlsberg IKT. Ved behandling av saker knyttet til porteføljen, deltar også teamleder for prosjekt i Jarlsberg IKT.